شرکت صادرات زیره ایران

شرکت سهامی خاص صادرات زیره ایران با شماره ثبت 10255 در تاریخ 1344/08/20 در تهران ثبت شده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

  • ID: 334809
  • آدرس: تهران خ شیراز ک لطیفی ش34 (شرکت سهامی معاون فاریاب)
  • شماره ثبت:10255
  • شناسه ملی:10100417245