شرکت اعتبار کارگران هیلتون هتل

شرکت تعاونی اعتبار کارگران هیلتون هتل با شماره ثبت 10256 در تاریخ 1344/08/22 در تهران ثبت شده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

  • ID: 334810
  • آدرس: تهران خ پهلوی هیلتون هتل
  • شماره ثبت:10256
  • شناسه ملی:10100417250